Algemene Gebruiksvoorwaarde

 

Voorafgaand aan de registratie op de Website dient elke Gebruiker deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna te noemen de “Algemene Voorwaarden”), het Privacy beleid (hierna te noemen het ‘’privacy beleid’’), en de overige verplichte bepalingen van de Website te lezen, te aanvaarden en te verklaren zich daaraan te zullen houden.

Vintage Connector:
KVK: 75747960, Vestigingsnummer: 000043603068.
Gevestigd aan de Herman de manstraat 34, 3842 AV Harderwijk.
(Dit is geen bezoekadres).
VintageConnector is te bereiken via het emailadres
info@vintageconnector.com.

DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID

 • Platform: de website op www.vintageconnector.com en ieder bijbehorend sub-domein.
 • Gebruiker: iedere gebruiker van het Platform. De Gebruiker kan een Verkoper (hierna te noemen’’shop owner’’) en/of Koper.
 • Overeenkomst: elke afspraak tussen VintageConnector en Gebruiker.
 • Verkoper/ shop owner: iedere rechtspersoon die via zijn Account Artikelen aanbiedt en verkoopt op het Platform.
 • Koper: iedere natuurlijke persoon die via zijn Account Artikelen via het Platform aanschaft.
 • Account: het account dat de Gebruiker op het Platform heeft aangemaakt, dat persoonlijk is voor de Gebruiker via zijn inloggegevens.
 • Accounthouder: iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder die een Account heeft bij VintageConnector.
 • Artikelen: (hierna te noemen ‘’items’’) alle producten waarvan VintageConnector kenbaar heeft gemaakt dat deze mogen worden aangeboden op het Platform.
 • Stripe: Stripe Payments Europe Ltd, The One Building, 1 Grand Canal Street Lower, Dublin, Ireland en haar groepsvennootschappen.
 • Verkoopprijs: de verkoopprijs van Artikelen, inclusief BTW en alle eventuele andere kosten of heffingen, maar exclusief verzendkosten en administratiekosten die bij de Koper in rekening worden gebracht.
 • Webshop: de door VintageConnector via de Website.
 • Website: www.Vintageconnector.com
 • Vintage: items van minimaal 20 jaar en ouder.
 • Upcycle: nieuw item gemaakt van gerecyclede materialen.
 • Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, samen met de Privacy Verklaring en de Algemene Voorwaarden.

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten alsmede op de totstandkoming en voorbereiding daarvan, al dan niet op afstand gesloten, tussen VintageConnector en iedere Gebruiker die gebruik maakt van de Webshop. Accounthouder wordt geacht als onderdeel van het aanmaken van een Account in de Webshop deze voorwaarden te accepteren. Koper wordt geacht om door het plaatsen van een bestelling in de Webshop deze Voorwaarden te accepteren. Verkoper wordt geacht om door het gebruik van ieder van de verkoop services van VintageConnector (o.a. het online aanvragen van een verzendpakket, het zelf uploaden van een Item, of het op een andere manier aangaan van een verkoop Overeenkomst) deze Voorwaarden te accepteren.

Op van deze Voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Gebruiker slechts een beroep worden gedaan als en in zoverre deze door VintageConnector schriftelijk zijn aanvaard (per email is voldoende).

Als een bepaling uit deze Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, zal deze worden vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de vernietigbare of nietige bepaling. De overige Voorwaarden blijven onverminderd van kracht.

VintageConnector is bevoegd de uit een Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen (deels) over te dragen aan een derde zonder voorafgaande toestemming van de Gebruiker.

VintageConnector heeft het recht deze Voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Deze aangepaste, nieuwe Voorwaarden zullen op de Website worden geplaatst. Gebruiker dient om deze reden regelmatig de Website te raadplegen.

 

1. Gebruikers account

 1. Door een Account aan te maken in de Webshop accepteert Accounthouder de Voorwaarden en erkent Accounthouder op de hoogte te zijn van de Privacy Verklaring van VintageConnector.
 2. Om op de website te kunnen kopen en/of verkopen moet de Gebruiker een Account aanmaken. De gebruiker kan zich registreren via e-mail. Het e-mailadres en het gekozen wachtwoord vormen samen de “Inloggegevens“.
 3. VintageConnector neemt de privacy van haar Gebruikers zeer serieus en zal alle informatie over Gebruikers op een veilige manier verwerken en gebruiken. In de Privacy Verklaring is uitgebreid opgenomen welke gegevens VintageConnector verwerkt en met welk doel.
 4. De gebruiker mag zijn Account niet laten gebruiken door een derde. De gebruiker is te allen tijde verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn Inloggegevens en het gebruik van zijn Account.
 5. Elke Gebruiker mag één (1) Account aanmaken op het Platform. Als het Account, om welke reden dan ook, is geblokkeerd of verwijderd, is de Gebruiker niet langer gerechtigd om het Platform te gebruiken.
 6. Accounthouder kan te allen tijde het Account bij opzeggen door een schriftelijk verzoek in te dienen per email aan info@vintageconnector.com VintageConnector zal zich vervolgens inspannen om het Account zo snel mogelijk te sluiten en dit per email nadrukkelijk aan (ex-)Accounthouder te bevestigen. Accounthouder kan hierna niet meer inloggen in de Webshop en als Gebruiker gebruik maken van de diensten van VintageConnector. Accounthouder ontvangt bovendien geen email meer van VintageConnector en kan niet meer in de Webshop gevonden worden. Administratieve gegevens blijven op de server van VintageConnector staan voor wettelijke verplichtingen. Zolang als nodig is voor het desbetreffende doeleinde.
 7. VintageConnector is te allen tijde gerechtigd om het Account van een Gebruiker te blokkeren of te verwijderen, bijvoorbeeld in geval van :
  het in strijd zijn met één of meer van de toepasselijke voorwaarden, fraude, verstoring van de goede werking van het Platform of als het Account naar oordeel van VintageConnector schadelijk kan zijn voor de goede naam van VintageConnector of derden.
 8. VintageConnector heeft het recht om een Account te weigeren of te blokkeren, als het Account is gekoppeld aan een bankrekeningnummer dat gekoppeld is aan een reeds geblokkeerd Account. De gebruiker kan geen aanspraak maken op enige vergoeding door VintageConnector in verband met de blokkering of verwijdering van het Account door VintageConnector en Gebruiker doet hierbij afstand van enig recht op enige (schade)vergoeding.
 9. Gebruiker gaat ermee akkoord enkel juiste en complete informatie te verschaffen bij het aanmaken van een Account op het Platform. Gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens op zijn Account.
 10. Gebruiker zal te allen tijde in overeenstemming handelen met de richtlijnen en instructies van VintageConnector terzake van de installatie en het gebruik van het Platform.
 11. VintageConnector is te allen tijde gerechtigd om bepaalde functionaliteiten van het Account op het Platform niet langer ter beschikking te stellen, om geen Account te verlenen of om aanvullende eisen te stellen voor het verlenen van een Account.

 

2. Koopovereenkomst

 1. Als een Gebruiker van het Platform overgaat tot de aanschaf van een op het Platform aangeboden artikel komt een koopovereenkomst tot stand op grond van art. 6:127 burgerlijk wetboek.
  tussen de Shop owner en de Koper (de “Koopovereenkomst“).
 2. VintageConnector is en wordt geen partij bij de Koopovereenkomst. Als Koper en de Shop owner een geschil hebben over al dan niet verzonden of geretourneerde Artikelen, dienen Koper en Shop owner dit onderling op te lossen. Als Koper en de Shop owner gezamenlijk niet tot een oplossing komen, kan VintageConnector hierbij, geheel onverplicht, bemiddelen. Het kunnen aantonen van een verzendbewijs met track en trace en verzendfoto’s door de Shop owner zal hierin leidend zijn. Shop owner en Koper vrijwaren VintageConnector voor aanspraken tot schadevergoeding uit hoofde van diens beslissing.
 3. Shop owner en Koper zijn beiden voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor het aangaan van de Koopovereenkomst. Shop owner en Koper vrijwaren VintageConnector van enige claim en/of aansprakelijkheid die volgt uit het sluiten en/of de uitvoering van de Koopovereenkomst.
 4. VintageConnector stuurt Koper, nadat de Koopovereenkomst tot stand is gekomen, een bevestiging per e-mail.
 5. Koper en Shop owner zijn verplicht de uitvoering van de Koopovereenkomst in overeenstemming te laten zijn met van toepassing zijnde wet- en regelgeving en deze Gebruiksvoorwaarden.

3. Garanties en verplichtingen Verkoper

 1. Door Item(s) via de website van VintageConnector te koop aan te bieden verklaart de Verkoper dat:
  – Hij/zij de rechtmatige eigenaar van het Item is;
  – Hij/zij volledig bevoegd is om het Item te verkopen;
  – Het Item legaal verkocht mag worden via VintageConnector en gedurende de gehele looptijd van het contract;
  – De aangeboden items zijn Vintage of upcycle items;
  – Beschikbaar is voor Verkoop;
  – Het Item niet gestolen is;
  – Het item niet namaak/nep/ of 1:1 is.
  – Het Item overeenkomt met de door de Verkoper gedane beschrijving en fotografie van het item;
  – De aangeboden items door hem/haarhaar aangeboden Artikelen en de door haar verstrekte (product)informatie geen inbreuk maakt op enige rechten van VintageConnector of derden.
  – Het Item conform de kwaliteitsrichtlijnen van VintageConnector
  – Het Item schoon en netjes, indien van toepassing gestoomd en/of gestreken, is;
  – De items naar behoren functioneren en geen gebrek vertonen, tenzij dit wordt vermeld;
  – De shop owner is verplicht elke week via social media aan hun volgers te laten weten dat hij/zij via de website verkoopt.
  – De shop owner controleert elke dag na sluit tijd of de producten nog up-to-date zijn of dat ze verkocht zijn in de winkel.
  – Verkoper heeft te allen tijde het recht om een Item eerder offline te halen en doet dit door het te ‘verwijderen’
  – Verkoper verplicht zich ertoe dat het Item te allen tijde beschikbaar is voor verkoop. Indien dit niet het geval is, is Verkoper verplicht het item offline te halen.
 2. Gebruiker meld zich aan via de website om te kunnen verkopen.
 3. VintageConnector heeft te allen tijde het recht om een Verkoper van de site te verwijderen indien VintageConnector de Verkoper acht niet volgens de regels te handelen.
 4. Verkoper vrijwaart VintageConnector tegen alle schade van claims tegen VintageConnector als gevolg van het niet voldoen aan de garanties van dit Artikel.
 5. Het is Verkoper niet toegestaan reclame-uitingen mee te zenden bij de levering van Artikelen, dan wel anderszins commerciële uitingen bij Koper te bezorgen. Mocht dit wel gebeuren krijgt de shop owner een waarschuwing.
 6. Het is Verkoper niet toegestaan hun eigen website/webshop of winkeladres te benoemen op de website. Mocht dit wel gebeuren krijgt de shop owner een waarschuwing.
 7. VintageConnector is geheel vrij in de vaststelling en uitvoering van haar marketing- en verkoopbeleid, waaronder de wijze waarop zij item(s) van Verkoper aan het publiek via internet te koop aanbiedt.
 8. Het intellectueel eigendom van de Advertentie is van VintageConnector.
 9. VintageConnector is als enige gerechtigd te bepalen welke product(sub)categorieën op het Platform mogen worden aangeboden. VintageConnector is bovendien gerechtigd om product(sub)categorieën op het Platform te wijzigen of te verwijderen, zonder dat Gebruiker enig recht geldend kan maken op VintageConnector als gevolg daarvan. Verkoper kan enkel Artikelen aanbieden waarvan VintageConnector kenbaar heeft gemaakt dat deze mogen worden aangeboden op het Platform.
 10. Van ieder Item dat via de webshop succesvol is verkocht, ontvangt de Verkoper een percentage van 90% van de door Verkoper bepaalde verkoopprijs. De verkoopprijs is de prijs getoond op de Webshop minus de verzendkosten en de commissie aanvaard door de Koper.
 11. VintageConnector is gerechtigd tot 10%  van de verkoopopbrengst van een Item (‘commissie’). VintageConnector neemt over deze marge de BTW voor haar rekening.
 12. In het geval dat een Item verkocht is aan een Koper, zal VintageConnector de Verkoper per email hiervan op de hoogte brengen. Verkoper dient het verkochte Item zo snel en proper mogelijk (uiterlijk binnen 7 dagen) op te sturen naar de Koper, met inachtneming van de garanties.
 13. Indien Verkoper een btw-ondernemer is, is hij/zij er zelf voor verantwoordelijk dat op de juiste wijze wordt gefactureerd en dat op de juiste wijze btw wordt voldaan.

4. Bestelproces en verzending

 1. Alle items die te koop staan op de website van VintageConnector zijn vintage of upcycle, ondanks de hoogwaardige kwaliteit van de gefotografeerde en beschreven Item(s) in de Advertenties, dient Koper rekening te houden met het feit dat bepaalde elementen iets kunnen afwijken van de daadwerkelijke staat. Kleuren op de foto kunnen bijvoorbeeld afwijken van de werkelijke kleuren. Bij de aangeboden Item(s) worden, wanneer van toepassing, de maten vermeld zoals ook op het label van de Item(s) vermeld staan of de item(s) worden gemeten.
 2. Een Gebruiker kan via het normale bestelproces bij VintageConnector een bestelling plaatsen voor een door Verkoper aangeboden Artikel, door middel van directe aanschaf. De bestelling zal worden verwerkt in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden en de instructies van VintageConnector.
 3. Is het adres niet (juist) bekend gemaakt bij VintageConnector, dan is VintageConnector niet verantwoordelijk voor het eventueel verkeerd bezorgd pakket en zullen eventuele extra kosten voor het opnieuw versturen voor rekening van de betreffende Koper zijn.
 4. Verkoper zal zijn aan het Account gekoppelde e-mailadres zorgvuldig in de gaten houden, zodat hij tijdig kennis kan nemen van de informatie die VintageConnector heeft toegezonden in verband met de bestelling.
 5. Verkoper zal het Artikel binnen zeven (7) dagen na bevestiging van de bestelling verzenden.
 6. VintageConnector is niet aansprakelijk voor verlies of beschadigden goederen tijdens transport.
 7. Verkoper is verplicht te verzenden met Track&Trace waarbij gebruik word gemaakt van de email van koper.
 8. Verkopers zijn verplicht te verzenden met DPD. De verzendinstructies worden aangeleverd door VintageConnector.
 9. Koper geeft bij bestelling toestemming om de volgende gegevens te gebruiken:
  – Adres koper.
  – Email koper.
  – Naam koper.
  Bovenstaande gegevens zijn nodig om het pakket te verzenden.
 10. Verkoper draagt zorg voor een stevige verpakking voor de verzending van het pakket en een duidelijke vermelding van het verzendadres, zoals vermeld op de pakbon.
 11. De eigendom van geleverde Artikelen gaat over van Verkoper op Koper op het moment dat:
  – Koper de koopprijs van de Artikelen heeft betaald
  – Koper het Artikel heeft ontvangen en besloten dit te houden.
 12. Het risico van vermissing of beschadiging van de Item(s) berust bij Verkoper tot het moment van ontvangst door Koper.

5. Retourneren

 

 1. Indien Koper zich mag beroepen op het retourrecht dan geldt het volgende: Bij aankoop van Item(s) heeft Koper de mogelijkheid om de Koopovereenkomst te ontbinden en derhalve de Item(s) te retourneren gedurende een periode van 14 kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van de Item(s) door of namens Koper. Koper dient vóór het verstrijken van deze bedenktermijn contact op te nemen met VintageConnector en schriftelijk te melden gebruik te willen maken van zijn/haar recht de Item(s) te retourneren. Hiervoor dient de gebruiker gebruik te maken van het retourformulier.Retourformulier VintageConnector
  Het item:
  De verkoper:
  Het betaalde bedrag:
  De reden van retour:
  Ontvangstdatum:

  Het retour formulier mag ingevuld opgestuurd worden naar:
  Info@vintageconnector.com

  Let op: Stuur nooit een retour naar het hoofdkantoor.
  Wij verstrekken het adres van de verkoper per e-mail.

 2. Er mag ook gebruik gemaakt worden van het modelformulier herroeping: https://www.consumentenbond.nl/binaries/content/assets/cbhippowebsite/tests/online-kopen/modelformulier-ontbinding-herroeping-20pdf
 3. Retourrecht is niet geldig op items welke speciaal volgens de specificaties van de klant vervaardigd zijn.
 4. Tijdens voornoemde bedenktermijn van veertien (14) dagen zal Koper zorgvuldig omgaan met de geleverde Item(s), labels, codering en verpakking. Koper zal de Item(s) slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij de Item(s) wenst te behouden. Let op: aanwezige labels mogen onder geen enkel beding verwijderd worden. Indien Koper van haar herroepingsrecht gebruik maakt, zal zij/hij de Item(s) met alle geleverde toebehoren en in de originele staat (incl. labels) en verpakking retourneren, conform deze instructies;
 5. Koper mag het item niet gebruiken (bijvoorbeeld kleding gaan dragen). Verkoper mag een vergoeding vragen als na retourzending blijkt dat iets met het product gebeurt is dat niet nodig was om het te kunnen beoordelen.
 6. Terugzendkosten als gevolg van de ontbinding komen voor de rekening van de koper, zie art. 6:230s Burgerlijk Wetboek.
  VintageConnector adviseert echter om de te retourneren Item(s) aangetekend te verzenden, VintageConnector kan niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies of beschadiging van de retourzending;
 7. De te retourneren Item(s) dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen de bedenktermijn van 14 kalenderdagen afgeleverd te zijn bij de shop owner.
 8. Koper is verplicht bewijsstukken aan te leveren zoals afbeeldingen en verzend labels. En deze bewijsstukken naar VintageConnector te sturen.
 9. Als de Verkoper akkoord is gegaan is het door Koper betaalde aankoopbedrag (exclusief kosten van terugzending) zal VintageConnector zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst (in goede orde) van de geretourneerde Item(s), terugbetalen

6. Annuleren

 

 1. Indien Koper is overgaan tot aanschaf van een Artikel heeft de Verkoper, tot het moment dat het Artikel wordt verzonden, de mogelijkheid om de bestelling te annuleren. Verkoper dient hiervoor contact op te nemen met VintageConnector om de bestelling te annuleren

7. Prijs en betaling

 1. De in de Webshop vermelde prijzen zijn in Euro’s inclusief BTW.
 2. Na plaatsing van een bestelling in de Webshop, bevestigt VintageConnector deze bestelling door middel van een email aan de Koper.
 3. Betalingen via het Platform worden afgehandeld door Stripe. Stripe heeft een vergunning van De Nederlandsche Bank N.V. waarmee Stripe betaaldiensten mag verlenen en voldoet aan de daarmee samenhangende wet- en regelgeving. VintageConnector heeft op geen enkel moment de door Koper of Verkoper verschuldigde geldbedragen in haar bezit.
 4. Op alle betalingen via het Platform zijn de Stripe Connected Account Agreement en de Stripe Services Agreement van toepassing, zoals die van tijd tot tijd door Stripe kunnen worden gewijzigd. Deze voorwaarden kunnen worden geraadpleegd via:
  https://stripe.com/en-nl/connect-account/legal.
 5. Om aan haar wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, zal Stripe bepaalde informatie opvragen van de Verkoper om zijn of haar identiteit te controleren. Stripe kan in een later stadium om aanvullende informatie vragen. Deze aanvullende informatie kan bestaan uit documenten, zoals een identiteitsbewijs of een bewijs van adres. VintageConnector is niet betrokken bij dit onderzoek en de door Stripe verkregen informatie wordt niet gedeeld met VintageConnector. Stripe kan eventuele gelden pas uitbetalen aan de Verkoper, zodra de gevraagde informatie door de Verkoper is geleverd bij Stripe.
 6. Verkoper ontvangt bij aanmelding op de website een persoonlijke link om het Stripe account te activeren, hierbij geeft verkoper de benodigde informatie aan Stripe om betalingen te kunnen ontvangen.
 7. Het betalde bedrag door koper  (- de verschuldigde kostten) Zal uitbetaald worden op de door Verkoper opgegeven bankrekening nummer die bekend is bij Stripe.
 8. VintageConnector is niet verantwoordelijk voor uitbetaling binnen bovengenoemde termijnen aan Verkoper en is niet betrokken bij de afhandeling van de betalingen. VintageConnector zal Stripe steeds informeren over de goedkeuring. Indien daar volgens VintageConnector reden toe is, zal VintageConnector Stripe opdragen de uitbetaling aan Verkoper op te schorten of te annuleren.
 9. Verkoper is verplicht 10%  commissie over het verkoopbedrag aan VintageConnector te overhandigen. Door acceptatie van de Gebruiksvoorwaarden geeft de Verkoper goedkeuring.
 10. Bezorging van de bestelling wordt pas in gang gezet nadat de betaling is ontvangen.
 11. Verkoper is niet gerechtigd om rechtstreeks door Koper aan hem gedane betalingen te accepteren. Verkoper zal in dat geval het ontvangen bedrag aan Koper restitueren en Koper erop wijzen dat betaling uitsluitend via het Platform kan plaatsvinden.
 12. Als de Koopovereenkomst op verzoek van Koper of Verkoper wordt ontbonden, dan zal Stripe het door de Koper betaalde aankoopbedrag en de verzendkosten binnen vierentwintig (24) uur (nadat Stripe van het verzoek tot ontbinding op de hoogte is gebracht door VintageConnector) aan Koper retourneren. VintageConnector is niet gehouden enig bedrag aan Verkoper te vergoeden vanwege een Koopovereenkomst die wordt ontbonden.

8. EIGENDOM VAN ITEM(S)

 1.  Alle door VintageConnector in het kader van de Overeenkomst aangeboden en geleverde Item(s) blijven eigendom van de Verkoper totdat de Koper alle verplichtingen uit de met VintageConnector gesloten Overeenkomst deugdelijk en volledig is nagekomen, waaronder in ieder geval is begrepen de betaling van het verschuldigde bedrag.
 2. Als derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Item(s) en/of rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dient Koper VintageConnector daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

9. Privacy

 1. VintageConnector verwerkt de persoonsgegevens van haar Gebruikers in overeenstemming met de toepasselijke privacywet- en regelgeving. Voor meer informatie, voor meer informatie zie onze privacy policy en ons cookiestatement.

10. Aansprakelijkheid

 1. Gebruiker is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van het Platform.
 2. Gebruiker vrijwaart VintageConnector volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen uit deze Gebruiksvoorwaarden.
 3. Gebruiker verplicht zich bij zijn activiteiten onder deze Gebruiksvoorwaarden en de Koopovereenkomst al de van toepassing zijnde privacywet- en -regelgeving volledig na te leven en vrijwaart VintageConnector voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dienaangaande.
 4. VintageConnector aanvaardt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het zoekraken van poststukken door de logistieke dienstverlener.
 5. Tenzij er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van VintageConnector, is VintageConnector op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten van wat voor aard dan ook van Gebruiker in verband met het gebruik van het Platform, het Account, de door Gebruiker gedeelde informatie op het Platform en/of de Artikelen, zoals maar niet beperkt tot – schade en kosten ten gevolge van het niet behoorlijk functioneren van het Platform, technische storingen en onrechtmatige informatie op het Platform.
 6. VintageConnector staat niet in voor en is niet verantwoordelijk voor de nakoming van de verplichtingen van Gebruiker.
 7. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden zal de aansprakelijkheid van VintageConnector verder uitsluiten dan wettelijk is toegestaan. Als VintageConnector, om welke reden dan ook, toch aansprakelijk is, zal deze aansprakelijkheid jegens Gebruiker beperkt zijn tot concreet aantoonbare schade ten hoogte van maximaal 10% van het aankoopbedrag die VintageConnector bij de desbetreffende Gebruiker in rekening heeft gebracht voor al zijn aan- en verkopen.
 8. VintageConnector is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Gebruiker als zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van VintageConnector gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van VintageConnector, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van VintageConnector, maatregelen van de overheid zoals een vervoersverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand en explosie.
 9. VintageConnector heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat VintageConnector haar verbintenis had moeten nakomen.
 10. VintageConnector kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.
 11. Iedere Gebruiker verleent VintageConnector een vrijwaring voor alle schade, aansprakelijkheid en kosten voor VintageConnector die voortvloeien uit aanspraken of rechtsvorderingen die tegen VintageConnector zijn ingesteld of waarmee wordt gedreigd, door welke partij dan ook in verband met:
  – Het gebruik van de Website.
  – Het gebruik van de Website via het wachtwoord van Gebruiker;
  – De door Gebruiker middels de Website aangeboden Item(s);
  – Tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Gebruiker.

11.  INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder (maar niet beperkt tot) het auteursrecht, merkrecht en modelrecht, op de Website en App, de Content, Advertenties en al het door VintageConnector aan Gebruiker geleverd materiaal. Berusten uitsluitend bij VintageConnector, tenzij anders is aangegeven.
 2. Gebruikers verkrijgen een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie voor het gebruik van het Platform in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden.
 3. Gebruiker garandeert de exclusieve eigenaar te zijn van alle Intellectuele Eigendomsrechten op de informatie die Gebruiker op het Platform deelt, zoals (maar niet beperkt tot) foto’s en omschrijvingen van Artikelen.
 4. VintageConnector verkrijgt een niet-exclusieve licentie van Gebruiker om alle door Gebruiker aan VintageConnector verstrekte materialen te gebruiken. VintageConnector mag deze informatie ook gebruiken in communicatie- en reclame-uitingen in alle media ten behoeve van (het aanbod van) het Platform. Gebruiker garandeert bevoegd te zijn om deze licentie aan VintageConnector te verstrekken, zonder inbreuk te maken op de toepasselijke wet- en regelgeving of de rechten van derden.

12. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 1. Op deze Voorwaarden, alle Overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen van en met VintageConnector is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan een bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 9-3-2023.

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

0

Start typing and press Enter to search